images/link_01_b.jpg

 

images/link_01_b.jpg

 

images/link_01_b.jpg

 

images/link_01_b.jpg

 

images/link_01_b.jpg

 

images/link_01_b.jpg

 

images/link_01_b.jpg

 

images/link_01_b.jpg

 

 

 

تاریخچه پایش رشد روانشناختی

پایِش  به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک  سامانه  یا  پدیده  از راه مشاهده دگرگونی‌ هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد .

 

ASQ History

Joseph Juran, one of the fathers of quality, receives an 
award from ASQ in the mid-1960s.
ASQ has been at the forefront of the quality movement for more than 65 years.
Headquartered in Milwaukee, ASQ traces its beginnings to the end of World War II, as quality experts and manufacturers sought ways to sustain the many quality-improvement techniques used during wartime. ASQ has played a crucial role in upholding these standards from the past while, at the same time, championing continued innovation in the field of quality.
By the end of the 1970s, the principles of quality had greatly influenced manufacturing and other industrial processes, by focusing attention on how products and services could define and meet technical specifications. Businesses typically established a quality-control department to ensure specifications were met.
In the 1980s, ASQ members began to see how quality could be applied beyond the world of manufacturing. Quality, they realized, could make a difference in any organization and touch every person in it. Quality began to blossom into a much broader discipline aimed at leading, inspiring, and managing a broad range of businesses and activities, always with a focus on excellence.
Today, ASQ has become a global organization, with members in more than 140 countries. ASQ now has service centers in Mexico, China, and India, and has established strategic alliances with numerous organizations to promote ASQ products and training. A rich history and bright future; we are ASQ, the Global Voice of Quality™

 

جوزف جوران، یکی از پدران کیفیت، دریافت جایزه از ASQ در اواسط 1960می باشد.
ASQ در خط مقدم جنبش پایش رشد با کیفیت، برای بیش از 65 سال بالا ترین بوده است.
مقر اصلی آن در میلواکی است و ASQ آثار آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم می باشد و اجرا کنندگان آن به عنوان کارشناسان کیفیت و تولید کنندگان به دنبال راه هایی برای حفظ بسیاری از تکنیک های با کیفیت علمی، بهبود استفاده در زمان جنگ بودند. ASQ نقش بسیار مهمی در حفظ استانداردهای علمی نموده است ، حالی که در گذشته، در همان زمان جنگ، دفاع نوآوری ادامه در زمینه کیفیت را ایفا کرده است.
در پایان جنگ از 1970، اصول کیفیت تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط بود، نیز قرار بود تولید و سایر فرآیندهای صنعتی، با تمرکز توجه در مورد چگونگی محصولات و خدمات می تواند تعریف و دیدار با مشخصات فنی داشته باشد. کسب و کار به طور معمول یک بخش کنترل کیفیت به منظور اطمینان از مشخصات ایجاد نمودند.
در 1980، اعضای ASQ شروع به تغییرات اساسی در پروژه دادند که همه ببینند چگونه کیفیت می تواند فراتر از جهان در تولید استفاده شود. پروژه آنها اثبات کرد که می تواند تفاوت در هر سازمان را و لمس زندگی هر فرد را در خود داشته باشد. پروژه شروع به شکوفه دادن نمود و به یک نظم و انضباط بسیار گسترده تر با هدف پیشرو، الهام بخش، و مدیریت طیف گسترده ای از کسب و کار و فعالیت ها، همیشه با تمرکز بر تعالی دست یافت.
امروز، ASQ در بیش از 140 کشور تبدیل شده است (نورم شده است.) و یک سازمان جهانی، با اعضای. ASQ در حال حاضر مراکز خدمات در مکزیک، چین، و هند، و اتحاد استراتژیک با سازمان های متعدد برای ترویج محصولات ASQ و آموزش ایجاد کرده است.تاریخ غنی و آینده ای روشن در پیش است. ASQ ما، صدای جهانی کیفیت است. ™

 

 

 

 

 

 

 
 

کلمات کلیدی: استعدادیابی کودک - استعدادیابی هنری - استعدادیابی ورزشی - استعدادیابی موسیقی - استعدادیابی شغلی - استعدادیابی کودک - استعدادیابی در ایران - استعدادیابی روانشناسی - استعدادیابی روانشناختی - استعداد یابی

پایش رشد - پایش رشد کودک - پایش کودک - پایش - asq-3

اختلالات اوتیسم - اختلالات وسواس - اختلالات اضطرابی - اختلالات شخصیت - اختلالات جنسی - اختلالات رفتاری - اختلالات خواب - اختلالات یادگیری - اختلالات وابستگی - اختلال اوتیسم - اختلال وسواس - اختلال اضطراب - اختلال شخصیت - اختلال جنسی زن و مرد - اختلال رفتاری - اختلال کم خوابی - اختلال زیاد خوابیدن - اختلال خواب - اختلال یادگیری - اختلال وابستگی - اختلال کودک - اختلال نوجوان - اختلال گفتار - اختلال رفتار -

 

desigen Site : Andisheh sabz co.

آمار بازدید سایت

کودک - استعدادیابی در ایران - استعدادیابی روانشناسی - استعدادیابی روانشناختی - استعداد یابی

پایش رشد - پایش رشد کودک - پایش کودک - پایش - asq-3

اختلالات اوتیسم - اختلالات وسواس - اختلالات اضطرابی - اختلالات شخصیت - اختلالات جنسی - اختلالات رفتاری -

اختلالات خواب - اختلالات یادگیری - اختلالات وابستگی - اختلال اوتیسم - اختلال وسواس - اختلال اضطراب - اختلال شخصیت - اختلال جنسی زن و مرد - اختلال رفتاری - اختلال کم خوابی - اختلال زیاد خوابیدن - اختلال خواب - اختلال یادگیری - اختلال وابستگی - اختلال کودک - اختلال نوجوان - اختلال گفتار - اختلال رفتار -

 

واژگان کلیدی:

روانشناس کودک

روانشناس

متخصص روانشناسی

روانشناس خانواده

بازی درمانی

بازی درمانگر

کلینیک روانشناسی

روانشناس در شرق تهران

روانشناس کودک در شرق تهران

روانشناسی کودک در شرق تهران

روانشناس شرق تهران

متخصص روانشناسی کودک در شرق تهران

مرکز مشاوره

مرکز مشاوره تخصصی

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی کودک

روانشناس نوجوان

روانشناس کودک و نوجوان

روانشناس کودک و نوجوان در شرق تهران

مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران

متخصص روانشناسی در شرق تهران

روانشناس تلویزیون

روانشناس رادیو

روانشناسان رادیو

روانشناسان تلویزیون

 

 

 
这个模版来自http://BestMoban.Com,更多模版请访问http://BestMoban.Com http://Moban.17Easy.Com http://www.mb8.cn